Toggle

Cursus Overzicht

Mindfulness en YinYoga weekend Vlieland

Locatie: Hotel Seeduyn Vlieland
Start: 29-06-2018
Aantal bijeenkomsten: 7

Zingen met je hele lijf

Locatie: Zweiersdal weverstraat 65 6862 DB Oosterbeek
Start: 09-07-2018
Aantal bijeenkomsten: 5

Mindfulness Zomerintensive

Locatie: Zweiersdal weverstraat 65 6862 DB Oosterbeek
Start: 16-07-2018
Aantal bijeenkomsten: 4

Mindful wandelweek Portugal

Locatie: Zuidwest Portugal
Start: 11-10-2018
Aantal bijeenkomsten: 7

Mindfulness en YinYoga weekend Vlieland

Locatie: Hotel Seeduyn Vlieland
Start: 02-11-2018
Aantal bijeenkomsten: 7

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden coachingstrajecten

1. Uitgangspunten
De coaching wordt ingezet vanuit een resultaatgerichte insteek. Reflectie, bewustwording, eigen verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, denken, handelen en beleven, open staan voor leerervaringen en ruimte voor nieuw gedrag zijn daarbij typerend voor het traject.

2. Vertrouwelijkheid
Alles wat in het contact tussen coach en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk. De coach treedt m.b.t. het besprokene niet naar buiten. De cliënt heeft het recht zelf te beslissen wat naar buiten komt.

3. Kennismakingsgesprek
Het kennismakingsgesprek verkent de mogelijkheden voor coaching tussen coach en cliënt. Besproken worden in ieder geval: verwachtingen ten aanzien van coaching, onderzoeken of het klikt, de tijdsinvestering en de overige inspanningen van de betrokken partijen, locatie, kosten, aantal gesprekken en frequentie, de doelstelling van het coachingstraject en de wijze van werken. De kennismaking kan worden uitgebreid met een werkplekonderzoek.

4. Afbreken coachingstraject
Wanneer de coach de overtuiging heeft om welke reden dan ook de cliënt niet verder te kunnen coachen, dan wordt dit tussen partijen besproken en wordt de coaching voortijdig beëindigd. Andersom, als blijkt dat de cliënt onvoldoende gesteund wordt in het coachingstraject, dan kan de cliënt ten alle tijde de coaching relatie verbreken. In principe wordt dit besluit in een afrondend gesprek toegelicht. Alleen de daadwerkelijk gemaakte uren worden gefactureerd.

5. Aansprakelijkheid
Alle verplichtingen van de coach onder deze overeenkomst worden aangemerkt als inspanningsverbintenissen. De coach is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming van de coach. De coach is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van het coachingstraject bij de cliënt aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand. In geen geval is de coach aansprakelijk voor enige schade, ongeacht in welke vorm en op welke grondslag gebaseerd, aan de zijde van de opdrachtgever.
6. Drie partijen
Als er sprake is van een opdrachtgever kan indien wenselijk voorafgaande aan het coachingstraject een intakegesprek plaatsvinden tussen coach, cliënt en opdrachtgever. Anders is er overleg tussen coach en werkgever over de offerte. Wanneer er sprake is van drie partijen (coach, cliënt en werkgever) kan een driehoeksgesprek onderdeel zijn van het coachingstraject.
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de resultaten van de coaching en verwoordt zelf aan derden. Als schriftelijke rapportage wenselijk is, zal deze alleen met toestemming van cliënt (aan bijvoorbeeld opdrachtgever) gedaan worden. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de eigen gezondheid. Het uitsluiten van eventuele medische redenen voor eventuele psychische en/of fysieke tekenen van een mindere gezondheid wordt ten zeerste aanbevolen

7. Doelstelling coachingstraject

De doelstelling van het coachingstraject wordt schriftelijk vastgelegd. Tijdens het coachingstraject kan de doelstelling geherformuleerd worden. Indien duidelijk wordt dat de oorspronkelijk geformuleerde doelstelling zodanig afwijkt van de door de cliënt geherformuleerde doelstelling dat deze niet meer past in het door de opdrachtgever aangegane traject vindt hierover overleg plaats tussen cliënt, opdrachtgever en coach.

8. Afspraken inzake tijdsinvestering en kosten
De coach en de cliënt maken in overleg tijdens de kennismaking en na instemming van de opdrachtgever, een inschatting van het traject in tijd en in aantal gesprekken. Op basis van de tussen- of eindevaluatie kan besloten worden tot verkorting of verlenging van een traject.
Met de cliënt of de opdrachtgever worden prijsafspraken gemaakt. In de regel is dit een vaste prijsafspraak, tenzij er zich tijdens het coachingstraject nieuwe ontwikkelingen voordoen. Er zal dan altijd eerst overleg zijn met opdrachtgever.

9. Afzeggen coaching gesprek
De cliënt houdt zich aan de afspraken. Een coachingssessie kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Bij niet of te laat afzeggen wordt het consult in rekening gebracht.

10. Declaratie van kosten
De diensten worden maandelijks gedeclareerd. Voor de intake, de coaching en de training geldt een btw tarief van 21%.

11. Prijswijzigingen
Behoudens buitengewone omstandigheden zullen de tarieven ingaande per 1 januari van elk kalenderjaar worden herzien. Lopende trajecten worden niet herzien.

12. Per cursus, workshop gelden andere leveringsvoorwaarden. De leveringsvoorwaarden zijn te lezen op metmindfulness.nl

13. Wijziging Algemene Voorwaarden

Evelien van Straaten behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden te wijzigen voor nieuwe trajecten.